Náhrada škody

Právní služby v oblastech škod na majetku i nemajetkové újmy.

Díky zkušenostem ze soudních sporů a znalosti české i zahraniční judikatury poskytuje advokátní kancelář LISSE HRABEC komplexní právní služby ve všech oblastech náhrady škody.

Zastupování v případech náhrady nemajetkové újmy

 • při porodu, vážném poranění míchy, nervové soustavy, mozku
 • způsobené autonehodou, nehodou motorky, na kole, in-line bruslích, v hromadném dopravním prostředku
 • při sportovní aktivitě třetí osobou z hrubé nedbalosti
 • z důvodu nedodržení ochrany a bezpečí při práci, na stavbách
 • z nedbalosti lékaře či jiné osoby vykonávající specializované povolání
 • osobám svěřeným do péče třetích osob
 • při péči v pečovatelském domě
 • v prostorách prodejny nedostatečnou údržbou, úklidem, nedostatečném zabezpečení
 • sexuálním útokem, ať už fyzickým nebo sexuálním zneužíváním, pronásledováním, vynucením účasti na pornografii
 • způsobené toxickými látkami
 • způsobené pracovními úrazy a nemocí z povolání
 • újmy za narušenou dovolenou

Zadostiučinění může být poskytnuto v penězích, pokud je morální zadostiučinění jako např. omluva, dopis či uveřejnění rozsudku, nedostačující. Občanský zákoník definuje podmínky pro stanovení výše a způsobu zadostiučinění. Zřetel má být brán na okolnosti případu, úmysl škůdce, jednání poškozeného, nenapravitelný následek, hodnotu porušeného zájmu. Náhradu nemajetkové újmy mohou požadovat i osoby blízké, tedy ty, které by újmu způsobenou jiné osobě pociťovaly jako újmu vlastní.

Zastupování v případech náhrady majetkové škody

 • Škody způsobené dopravním prostředkem
 • Škody způsobené provozní činností
 • Škody způsobené zaměstnancem či jiným pomocníkem
 • Škody způsobené tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání
 • Škody způsobené osobou s nebezpečnými vlastnostmi
 • Škody způsobené provozem zvlášť nebezpečným
 • Škody na odložené věci
 • Škody na vnesené věci
 • Škody na převzaté věci
 • Škody způsobené věcí
 • Škody způsobené vadou výrobku
 • Škody způsobené zvířetem
 • Škody způsobené několika osobami najednou
 • Škody způsobené informací nebo radou
 • Škody na nemovité věci
 • Při poranění zvířete
 • Škody na věci zvláštní obliby
 • Škody způsobené trestným činem

Škoda je vyjádřením ztráty na majetku, ať už je skutečná (o kterou se hodnota majetku snížila) nebo se jedná o ušlý zisk (o co se hodnota majetku v důsledku škodní události nezvětšila). Povinnost k náhradě škody má škůdce, tedy ten, kdo škodu způsobil porušením zákona, smlouvy nebo dobrých mravů. Ke stanovení výše škody se vychází z obvyklé ceny, kterou má věc v době poškození nebo se jedná o účelně vynaložené náklady k obnovení funkce věci. V případě obtíží stanovení výše se určí dle spravedlivého uvážení.

Mgr. Barbora Vrajíková


Náhrada při ublížení na zdraví a životě

Nový občanský zákoník přinesl zásadní změnu ve zrušení paušálních ohodnocení náhrady za ublížení na zdraví a životě. Soud tak bude určovat výši náhrady dle svého vlastního uvážení s ohledem na každý jednotlivý případ. Nejvyšší soud zároveň vypracoval Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 nového občanského zákoníku.

Bezdůvodné obohacení

V případě, že se třetí osoba bez spravedlivého důvodu na úkor ochuzeného obohatí, je povinna k vydání majetkového prospěchu. Poctivý obohacený musí vrátit prospěch pouze do té míry, v jaké jeho obohacení trvá v době, kdy ho o vrácení požádá ochuzený. Občanský zákoník rozšiřuje skutkové podstaty bezdůvodného obohacení. V případě souběhu způsobení škody a obohacení na straně škůdce se lze domáhat obou nároků.


Máte dotaz ohledně náhrady škody? 

Newsletter - přihlaste se k odběru