Nekalá soutěž

Právo hospodářské soutěže patří mezi hlavní oblasti naší advokátní kanceláře.

Ustanovení o nekalé soutěži budou po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku obsažena v novém občanském zákoníku, na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy byla obsažena v zákoníku obchodním. Právní úprava nekalé soutěže byla do nového občanského zákoníku zakotvena proto, že "hospodářská soutěž není omezena jen na podnikatele, nýbrž i na jiné soutěžitele a její úprava zasahuje i soukromá práva a povinnosti dalších osob (např. tzv. osob pomocných). 

Další podstatný důvod této změny je v tom, že i za situace, kdy je právo hospodářské soutěže upraveno zvláštním zákonem (č. 143/2001 Sb.), neobsahuje tato úprava soukromoprávní ustanovení, která je tudíž potřebné zařadit do občanského zákoníku".

Nekalá soutěž je v novém občanském zákoníku zakotvena v hlavě III (závazky z deliktů), díle 2 (zneužití a omezení soutěže), který se dělí na oddíl 1 (obecná stanovení) a oddíl 2 (nekalá soutěž). Obecná ustanovení v uvedeném oddíle 1 upravují pojmové vymezení soutěžitele. Nový občanský zákoník jinak definuje i soutěžitel, kterým se nově rozumí "toho, kdo se účastní hospodářské soutěže" (§ 2972 NOZ). Zůstalo tedy zachováno odlišné pojetí soutěžitele podle soukromého a veřejného práva (srov. ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

Advokátní služby pro soutěžitele na trhu

Změn, kterých přinesla nová právní úprava nekalé soutěže v novém občanském zákoníku, je více, a naši advokáti Vám v této oblasti rádi poradí, ať již jste subjektem dotčeným chováním jiného soutěžitele na trhu, nebo naopak zákazníkem, či soutěžitelem, který je jiným soutěžitelem žalován. 

Právo nekalé soutěže představuje velmi komplikovanou problematiku a proto se v tomto případě obracejte na erudované odborníky advokátní kanceláře LISSE HRABEC.

Máte dotaz ohledně nekalé soutěže?

Newsletter - přihlaste se k odběru