Bagatelní spory v judikatuře Ústavního soudu

25.02.2021

I. Prejudikatura

Otázka tzv. bagatelních sporů není v rozhodovací praxi Ústavního soudu nikterak nová (k tomu z obsáhlé judikatury viz např. usnesení ze dne 29. 4. 2002 sp. zn. IV. ÚS 695/01, usnesení ze dne 30. 8. 2001 sp. zn. IV. ÚS 248/01, usnesení ze dne 25. 8. 2004 sp. zn. III. ÚS 405/04, vše dostupné na stránkách pro vyhledávání judikatury Ústavního soudu - https://nalus.usoud.cz). Obecně je možné konstatovat, že "v případech tzv. bagatelních věcí, tj. žalob znějících na peněžité plnění nepřevyšujících částku 10 000,- Kč, je ústavní stížnost v podstatě vyloučena." .Výjimku tvoří situace "zcela extrémních pochybení obecného soudu přivozujících zřetelný zásah do základních práv stěžovatele." (viz např. Usnesení III. ÚS 4497/12).

II. Nálezu ze dne 19. ledna 2016, sp. zn. III. ÚS 2018/15

Jednou z předmětných výjimek se Ústavní soud zabýval i v nálezu ze dne 19. ledna 2016, sp. zn. III. ÚS 2018/15. V něm přijal právní závěr, že jednou z výjimek, pro kterou neplatí obecné pravidlo nepřípustnosti ústavní stížnosti ve věcech bagatelních, je situace, kdy obecný soud poruší Listinou a Úmluvou garantované základní lidské právo na spravedlivý proces, přičemž se jedná o "zcela extrémní vybočení ze standardů, jež jsou pro postupy zjišťování skutkového základu sporu a pro jeho právní posouzení esenciální.". V daném případě dospěl Ústavní soud k uvedenému závěru poté, co zjistil, že v řízení před soudem prvního stupně (proti kterému již nebylo z důvodu jednoinstančnosti řízení odvolání přípustné) nebyl stěžovatel řádně informován o svých procesních právech, poučen o možnosti doplnění skutkových tvrzení a rozhodnutí nebylo řádně odůvodněno. V podobných případech proto bagatelní povahy sporů v analogických řízeních nesmí konvalidovat následky porušení ústavních práv a nesmí být ani procesním prostředkem k znemožnění jejich nápravy formou opravných/ústavních podání.

V takovém případě není z hlediska přezkumu Ústavním soudem rozhodující výše sporné "částky", nýbrž "hodnota" ústavního principu, který byl v řízení před obecným soudem narušen.

III. Nález ze dne 10. března 2020, sp. zn.: II. ÚS 4029/19

Na uvedené závěry navázal ústavní soud v nálezu ze dne 10. března 2020, sp. zn.: II. ÚS 4029/19, ve kterém doplnil v předchozí judikatuře a shora uvedené závěry tak, že

"Bagatelnost sporu nelze hodnotit pouze podle výše částky, které se spor týkal. Vedle kvantitativního hlediska se totiž při posuzování bagatelnosti uplatňuje i hledisko kvalitativní. Dle nálezu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13 (N 55/73 SbNU 89), bod 33, se v rámci tohoto posuzování hodnotí kromě intenzity porušení II. ÚS 4029/19 5 základních práv i to, nakolik má ústavněprávní otázka, která v daném případě vyvstala, relevanci pro další rozhodovací činnost obecných soudů. Obrazně to lze vyjádřit i tak, že se zkoumá "hodnota ústavního principu, který byl v řízení před obecným soudem narušen" [nález ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 2018/15 (N 11/80 SbNU 139), bod 20]. Jelikož v projednávaném případě vyvstávají důležité otázky, vztahující se k jednotnosti rozhodovací praxi obecných soudů a zejména k provedení důkazních návrhů, které mohou ovlivnit výsledek řízení, jejichž řešení má navíc význam pro další rozhodovací činnost obecných soudů, je třeba o něm meritorně rozhodnout (srov. shodně nález ze dne 5. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 2778/19, k problematice bagatelnosti viz bod 30)." (bod 19. odůvodnění nálezu).

IV. Závěr

Na základě výše uvedeného je možno konstatovat, že ústavní soud je přístupný projednání jakéhokoliv sporu před ním, má-li tento spor kvalitativně ústavní rozměr, nevyjímaje z tohoto pravidla spory, které jsou jinak z hlediska peněžité hodnoty plnění tzv. bagatelní. Pokud dojde i v případě bagatelního sporu k porušení ústavních hodnot, není kvantitativní stránka (bagatelnost) sporu podstatná. V nálezové judikatuře je tomu tak zejména v případech, kdy se jedná o zásah do některé základní hodnoty právního státu, tedy o porušení práva na soudní a jinou ochranu, vč. práva na spravedlivý proces, porušení práva na soudní ochranu, nezávislého a nestranného soudce, zákonného soudce, porušení rovnosti, vlastnického práva apod.

Proto v případech, kdy se ocitnete v situaci, kdy z důvodu bagatelnosti sporu není proti rozhodnutí soudu odvolání přípustné, zvažte, zda v daném případě nedošlo k rozporu s ústavním pořádkem, zejména jeho základními kautelami uvedenými výše.

V Praze dne 18. února 2021

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M.