Rozvržení důkazního břemene ve smyslu § 565 o. z.

21.08.2023

Autor: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., LL.M


K aktuálnímu rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 7. 2023, sp. zn. 21 Cdo 1304/2023

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 7. 2023, sp. zn. 21 Cdo 1304/2023, platí následující závěry.

I. Každý, kdo se dovolává soukromé listiny, dokazuje její pravost a správnost

Podle ustanovení § 565 o. z. platí, že je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázal její pravost a správnost. Je-li soukromá listina použita proti osobě, která listinu zjevně podepsala, nebo proti jejímu dědici nebo proti tomu, kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako její právní nástupce, má se za to, že pravost a správnost listiny byla uznána.

II. Podepsaná osoba, je-li soukromá listina použita proti ní, prokazuje i pravost takové listiny

Uvedené ustanovení je zapotřebí vnímat jako ustanovení procesního práva, řešící problematiku rozvrhu důkazního břemene v soudním řízení; věta první je odrazem standardní judikatury k této problematice, věta druhá potom dílem odrazem doplňujících rozhodnutí k této otázce; ve svých důsledcích jde však současná právní úprava ještě dále, neboť (nesporně) podepsaná osoba, je-li soukromá listina použita proti ní, prokazuje i pravost takové listiny. Pod pojmem "správnost listiny" je třeba rozumět správnost jejího obsahu (jinak řečeno jeho "pravdivost").

III. Zástavní smlouvou ze prokázat i obsah hlavního závazku

Výhoda vyplývající z ustanovení § 565 o. z. je zástavnímu věřiteli, který použil zástavní smlouvu k prokázání zajištěné pohledávky proti zástavnímu dlužníku, ku prospěchu pouze tehdy, pokud ze znění zástavní smlouvy (z hlediska jejího obsahu) lze bez jakýchkoliv pochybností dovodit perfektnost zajišťovaného závazku, tedy že závazek skutečně bez pochybností existuje, resp. vznikl a zavázal (prohlášení obsahuje všechny skutkové okolnosti, které jsou rozhodné pro vznik závazku), a že z tohoto závazku vznikl dluh. Pakliže tomu tak není, zůstává důkazní břemeno ohledně této chybějící skutečnosti na tom, komu je prokázání chybějící skutečnosti ku prospěchu.

IV. Závěr

Ze jedné soukromé listiny lze prokázat i obsah jiné soukromé listiny, kterou například z důvodu ztráty nebo jejího zničení nemá prokazující strana v řízení před soudem (či rozhodcem) k dispozici, avšak jen tehdy, vyplývá-li z ní závazek založený ztracenou nebo zničenou listinou., kterou nelze pro tento její deficit v řízení předložit, zcela zřejmě.