Nekalá soutěž a rozhodčí smlouva

20.12.2023

Autor: Mgr. Jan Hrabec 

I. O sporech z nekalé soutěže lze platně uzavřít rozhodčí smlouvu

Závěr, že pro případ porušení zákonné (nikoliv smluvní) povinnosti lze platně sjednat rozhodčí smlouvu, učinil Nejvyšší soud již například v usnesení sp. zn. 20 Cdo 476/2009, kdy dovodil, že ohledně sporu o vyklizení nemovitosti lze platně sjednat rozhodčí smlouvu, a v usnesení sp. zn. 25 Cdo 4840/2014, kdy uzavřel, že pravomoci rozhodčího soudu se nevymyká ani řešení sporu o náhradu škody vzniklé tím, že budoucí pronajímatel po ukončení smluvního vztahu zadržel věci, které s jeho souhlasem byly vneseny budoucím nájemcem do prostor, jež měly být předmětem pronájmu. Taktéž o sporech z nekalé soutěže lze platně uzavřít rozhodčí smlouvu.

II. Deliktní nekalosoutěžní jednání i porušení smluvních povinností lze obé řešit řešit v rozhodčím řízení

Nejvyšší soud v uvedeném rozsudku dále dovodil, že správný není ani závěr odvolacího soudu, že v případě, že deliktní jednání představuje nejen nekalosoutěžní jednání, ale i porušení smluvních povinností, nelze o sporu platně uzavřít rozhodčí smlouvu.

III. Závěr

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 7. 2023, sp. zn. 23 Cdo 476/2023 tedy platí, že nejenže lze i v případě sporu z nekalé soutěže platně uzavřít rozhodčí smlouvu, ale navíc jsou oba nároky i rovnocenné a arbitrabilní, přičemž nelze dospět k závěru, že nárok vzniklý v důsledku nekalosoutěžního jednání má přednost před nárokem vzniklým v důsledku porušení smluvní povinnosti.