Nesprávné posouzení příčinné souvislosti jeporušením práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny

31.03.2022

Autor: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., LL.M. 


Nesprávné posouzení příčinné souvislosti je podle nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 3. 2022, sp. zn. III.ÚS 3528/20, porušením práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud v uvedeném nálezu dovodil, že bylo-li protiprávní jednání škůdců podstatnou příčinou vzniku škody, nemůže soud bez dalšího dospět k závěru, že ke škodě došlo pouhou shodou okolností. Nesprávné posouzení soudu týkající se příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou, které je v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními, porušuje právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud v uvedeném nálezu dále konstatoval, že ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dopadá nejen na škodu způsobenou škodlivou radou, ale rovněž na škodu způsobenou nesprávnou nebo neúplnou informací. Toto ustanovení musí být vykládáno systematicky ve vazbě na § 6 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.

Velice zajímavé je i dovození, že neústavním je takový výklad zákona, který zcela ignoruje kogentní právní normu a současně je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti.

Ústavní soud pak v tomto rozhodnutí opět rozšířil nebo spíše adekvátně vyložil dosah možné aplikace čl. 36 Listiny, v tomto případě na posuzování norem podústavního práva spočívající v ústavněprávních důsledcích nesprávné interpretace příčinné souvislosti ze strany obecných soudů.