Správa pohledávek

Jsme specialisté na závazkové právo. Efektivně zajišťujeme a vymáháme pohledávky.

Vymáhání pohledávek právní cestou je od účinnosti zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti mnohem efektivnější než tomu bylo dříve. Věřitelé by se však neměli pouze pasivně spoléhat na výše uvedená fakta, ale měli by preventivně ve spolupráci s advokátní kanceláří své pohledávky aktivně spravovat, neboť doba soudního řízení, jež vede k získání vlastního exekučního titulu, je stále příliš dlouhá.

Pro případ, že byste chtěli vymožení svého nároku urychlit, lze tak učinit sjednáním rozhodčí doložky, kterou založíte pravomoc profesionálního rozhodce k rozhodnutí sporu. Naši advokáti působí též jako rozhodci u Rozhodčího soudu při IAL SE.

Součástí kvalitní správy pohledávek je např. právní zajišťování pohledávek, minimalizace vzniku pohledávek po splatnosti, včasné upomínání dlužníků, odporování právních úkonů dlužníka učiněných ke škodě věřitele, řízené postupování (cesse) nebo započítávání pohledávek. 

Advokátní služby v oblasti správy pohledávek

  • soudní a následné exekuční vymáhání pohledávek, spolupráce se soukromým exekutorem (zjišťování a zajišťování majetku dlužníka, volba optimálních způsobů výkonu rozhodnutí)
  • poradenství při obchodních transakcích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek)
  • přípravu zajištění pohledávek (např. zástavní smlouvy, ručení, zajišťovací směnky, smluvní pokuty, notářské a exekutorské zápisy)
  • jednání s dlužníky po splatnosti závazku (upomínky, uznávání závazků, dohody o splátkovém kalendáři, dohody o narovnání)
  • právní kroky zabraňující zhoršení právního postavení věřitele a dobytnosti jeho pohledávek
  • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení (insolvenční návrhy, přihlašování pohledávek a incidenční spory).

Vymáhání pohledávek je časově náročná činnost a proto již při samotném vzniku smluvních vztahů dbáme na zajištění placení prostřednictvím zajišťovacích institutů, jako jsou zástavní právo, zadržovací právo, zajišťovací směnka, smluvní pokuta, ručení, notářský zápis, exekutorský zápis, rozhodčí doložka. 

Uznání dluhu

Uznání dluhu je jedním z dalších zajišťovacích prostředků, jimiž si věřitel zajišťuje pohledávku vůči dlužníkovi. Věřitel si tak vylepšuje pozici pro případ vymáhání pohledávky soudní cestou nebo cestou rozhodčího řízení, obecně řečeno - "pojišťuje si" dluh svého dlužníka.

V čem spočívá jeho základní přednost?

Pokud dlužník uzná vůči Vám svůj dluh, vzniká právní domněnka existence takového dluhu. Zjednodušeně řečeno, pokud dlužník neprokáže, že Vám dluh vrátil - má soudce nebo rozhodce dluh za prokázaný. Řízení je pak velmi rychlé.

Takto lze uznat závazek z podnikatelských i nepodnikatelských aktivit.

Uznání dluhu má ještě jednu významnou výhodu, spočívající v prodloužení promlčení. Obecně platí, že pokud své právo neuplatníte do 3 let, tak se promlčuje a nemůžete se jej domoci u soudu. Sice existuje, ale dlužníka ke splnění prostě nedonutíte - dluh může zaplatit jen dobrovolně (což bohužel zpravidla nečiní).

Pokud však máte v ruce uznání dluhu, začíná jeho podpisem běžet nová promlčecí doba, a to desetiletá. To je bezesporu výhoda.

Směnka

Směnka je "úvěrový cenný papír" (tzn. doklad na půjčené peníze) obsahující zákonem přesně stanovené údaje. Z nich vyplývá dlužnický závazek, jenž dává majiteli směnky právo požadovat po dlužníkovi ve stanovenou dobu stanovenou částku.

Výhody směnky

Pokud si necháte od dlužníka podepsat směnku, je Vaše pozice při vymáhání dluhu snazší. Soud nebo rozhodce následně v soudním nebo v rozhodčím řízení (až na výjimky) nepřezkoumává, z jakého právního důvodu dlužná částka vznikla a za jakým účelem (nepřezkoumává se tedy ani právní, ani tzv. hospodářský důvod vzniku závazku). V soudním či rozhodčím řízení je pro soudce nebo rozhodce jako rozhodující orgán podstatné pouze to, zda má směnka zákonem stanovené náležitosti.

Pokud předložíte řádně vyplněnou směnku, nemusíte prakticky nic dalšího dělat a máte jistotu, že budete v řízení úspěšní.

Získejte vzor směnky

Vyplňte všechny potřebné údaje a získejte vzor směnky s rozhodčí doložkou.