Aktuality

Události a novinky ze života naší advokátní kanceláře.

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Podle usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 10. 2022, R sp. zn. 21 Cdo 1755/2022, platí, že za právnickou osobu v občanském soudním řízení jedná především – jak vyplývá z ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. – člen statutárního orgánu. Tvoří-li statutární orgán právnické osoby více osob (tj. jde-li o kolektivní orgán, jako je...

Podle nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 11. 2022, sp. zn. I.ÚS 2839/21, platí, že právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod není porušeno, nepředloží-li Nejvyšší soud podle čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku týkající se merita věci, shledá-li,...

Nejvyšší soud České republiky dovodil v usnesení ze dne 30. 3. 2022, sp. zn. 27 Cdo 1831/2021, že ustanovení § 63 až 67 z. o. k. ve znění účinném do 31. 12. 2020 upravují institut vyloučení (nebo také diskvalifikace) z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace, v němž se promítá veřejný zájem na tom, aby funkci členů statutárních...

Newsletter - přihlaste se k odběru